Aqua Info Management

Advies en ontwerp voor Waterhuishouding & Riolering
Waterhuishoudkundig advies en ontwerp voor landschap- en natuurontwikkelingen

Landschap- en natuurontwikkelingsprojecten met water: beekherstel door het aanpassen van het beekprofiel, aanbrengen van meanders en het aanbrengen van vistrappen. Aanleg van poelen rond GHG-niveau, plas dras vegetatie etc. Maar ook beekherstel in de stad: water weer zichtbaar maken, het aanbrengen van speel- en belevingselementen voor kinderen.

Het zijn zo maar een aantal wateraspecten waar landschapsarchitecten mee te maken hebben. Heeft u hiervoor al die hydraulische kennis in huis? Aqua Info Management kan u bij de wateraspecten van uw project adviseren en hydraulische berekeningen uitvoeren. Tevens heeft Aqua Info Management veel ervaring met waterschappen.

Aqua Info Management heeft bij diverse projecten samen met landschapsarchitecten samengewerkt in de uitwerking van landschap- en natuurontwikkeling. Diensten die wij daarbij leveren zijn:

  • In beeld brengen van het (grond)watersysteem
  • Waterhuishoudkundig advies en ontwerp
  • Hydraulische berekening beekontwerp
  • Hydraulische berekeningen van duikers en stuwen
  • Afstemming met waterschap

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt Aqua Info Management over GIS-software en software voor het uitvoeren van dynamische hydraulische berekeningen.

Analyse grondwaterniveau

Voor de ontwikkeling van flora en fauna is een specifiek maaiveldniveau ten opzichte van het grondwater vaak van cruciaal belang om tot een gewenste biotoop te komen. Aqua Info Management heeft ervaring met analyses van grondwaterdata en het bepalen van GLG- en GHG-niveaus.

Hydraulisch ontwerp & advies beekherstel

Bij het aanpassen van het beekprofiel en het aanbrengen van meanders zullen de maatregelen hydraulisch getoetst moeten worden om eventuele ongewenste toename van opstuwing bij piekafvoeren. Anderzijds is bij gewone afvoer juist een minimale stroomsnelheid gewenst. Aqua Info Management heeft de ervaring en de software voor het uitvoeren van hydraulische berekeningen. Samen met het projectteam van de landschapsarchitect en (aquatisch)ecoloog kunnen wij het ontwerp optimaliseren om aan de eisen te voldoen en tot een fraai eindresultaat te komen.

Hydraulisch ontwerp & advies duikers en stuwen

Heeft u een landschapsontwerp met waterpartijen en sloten gemaakt, maar ontbreekt het uw organisatie aan de kennis en kunde om duikers en stuwen hydraulisch te ontwerpen of te toetsen voor de watervergunning? Aqua Info Management kan uw organisatie ondersteunen om uw ontwerp compleet te maken.

Productblad 'Landschap- en natuurontwikkeling'

(Klik op de afbeelding voor de PDF-versie)